京都大学理学部中央図書室
back / home
 教材ビデオ所蔵リス


請求記号 / 時間 / タイトル
 V007 CO  46分 コンピュータ社会

 V289 EI 1  45分 アインシュタイン 前編 奇跡の年
 V289 EI 2  45分 アインシュタイン 後編 名声

 V289.3 RI 1 50分 リチャード・ファインマン : No Ordinary Genius
 V289.3 RI 2 50分 リチャード・ファインマン : No Ordinary Genius


NATIONAL GEOGRAPHIC VIDEO

 V290.9 NA 55分 地底の神秘
 V290.9 NA 55分 火山!
 V290.9 NA 55分 ベスピオ 噴火の爪痕
 V290.9 NA 53分 黒い潮流 湾岸戦争の爪痕
 V290.9 NA 57分 クマの島 コディアック
 V290.9 NA 47分 奇蹟の谷 カトマイ国立公園
 V290.9 NA 54分 アラスカに生きる
 V290.9 NA 55分 大自然の贈り物・五大湖
 V290.9 NA 55分 カリブ海の宝石
 V290.9 NA 55分 ホホジロザメに魅せられた男
 V290.9 NA 55分 失われる熱帯雨林
 V290.9 NA 49分 爬虫類と両生類
 V290.9 NA 54分 北極の四季
 V290.9 NA 55分 華麗なる宝石
 V290.9 NA 55分 自然の脅威
 V290.9 NA 54分 幻の白いオオカミ
 V290.9 NA 55分 セレンゲティに生きる
 V290.9 NA 46分 ビーバー
 V290.9 NA 54分 生命のリズム
 V290.9 NA 55分 サメの素顔
 V290.9 NA 55分 水ー生命の源
 V290.9 NA 56分 湿地の生態
 V290.9 NA 55分 地球一周海流紀行
 V290.9 NA 55分 ナイルワニの最後の祝宴
 V290.9 NA 54分 パナマの熱帯雨林
 V290.9 NA 53分 海の王者、シャチ
 V290.9 NA 55分 アメリカ・アリゲーターの沼
 V290.9 NA 48分 小さな南極探検隊
 V290.9 NA 55分 野生保護に生きる人々
 V290.9 NA 55分 パンダを救え!

 V316 BU 1 40分 部落の歴史1 前近代
 V316 BU 2 40分 部落の歴史2 近代
 V316 BU 3 45分 部落の歴史3 現代
 V316 HA  54分 繁栄の時代を支えて ドキュメント・被差別部落
 V316 KA  35分 家族 −部落差別を生きる−
 V316 KO  45分 故郷をつくる街
 V316 WA  32分 わたしたちの話を聞いて 子どもの権利条約

 V400 SC 57分 Scripps Institution of Oceanography,
       Explorations Global Discoveries for Tomorrow's World : 100 Years of Exploration

 V410 FU  63分 フラクタルビデオ FRACTALS:AnAnimated Discussion

 V410 KY    球面を裏返す Turning a Sphere Inside Out   

 V420 MU 1  Relativity
 V420 MU 2  Cosmology
 V420 MU 3  Photons, Electrons and Atoms
 V420 MU 4  The Clash of Modern & Classical Physic.
 V420 MU 5  The Evolving Physical World
 V420 MU 6  Molecules & Crystals
 V420 MU 7  The Atomic Nucleus.
 V420 MU 8  Nuclear Energy
 V420 MU 10  Humanistic Issues in Modern Physics

 V421 SM 1 12分 量子力学における決定論と統計性−古典物理学と量子物理学
           Determinism and Statistics in Quantum Mechanics
 V421 SM 2 28分 弦を伝わる波動ー波動方程式 Waves on Strings
 V421 SM 3 23分 定常状態 Stationary States
 V421 SM 4 28分 それでも粒子は動く-不確定性原理- And Yet They Do Move
 V421 SM 5 35分 自由粒子の運動-波束- Free Particle Motion
 V421 SM 6 26分 電子は何処に-波動関数の収縮- Where is an Electron?
 V421 SM 7 46分 遠く離れた場所のかすかな作-非局在性-

 V421 UN 29分 不確定原理 : Uncertain Principles (自然科学入門 : Discovering Science - 発見の足跡)

 V423 RY 1 60分 流体力学講座 1 (Mathematical methods and fluid mechanics - Modules 1 & 2)
 V423 RY 2 40分 流体力学講座 2 (Mathematical methods and fluid mechanics - Modules 3 & 4)

 V426 KI  27分 奇妙な世界・極低温へ 


超伝導の世界


 V427 CH 1 45分 第一回:模索から応用へ
 V427 CH 2 45分 第二回:メカニズムと高温超伝導

 V427 DE  67分  電子波で見るミクロの世界 : 科学講演会

 V429 NY  45分  ニュートリノで宇宙と素粒子を探る


ホフマン化学の世界 The world of chemistry with Roald Hoffmann


 V430 HO 1 30分 1 化学
 V430 HO 2 30分 2 色
 V430 HO 3 30分 3 測定 化学の基礎
 V430 HO 4 30分 4 モデルで考える
 V430 HO 5 30分 5 物質の三態
 V430 HO 6 30分 6 原子
 V430 HO 7 30分 7 周期表
 V430 HO 8 30分 8 化学結合
 V430 HO 9 30分 9 分子の形
 V430 HO 10 30分 10 分子からの信号
 V430 HO 11 30分 11 モル
 V430 HO 12 30分 12 水
 V430 HO 13 30分 13 駆動力
 V430 HO 14 30分 14 反応する分子
 V430 HO 15 30分 15 多忙な電子
 V430 HO 16 30分 16 プロトン
 V430 HO 17 30分 17 大気 貴重なおおい
 V430 HO 18 30分 18 地球の化学
 V430 HO 19 30分 19 金属
 V430 HO 20 30分 20 表面
 V430 HO 21 30分 21 炭素
 V430 HO 22 30分 22 高分子の時代
 V430 HO 23 30分 23 タンパク質 構造と機能
 V430 HO 24 30分 24 遺伝情報
 V430 HO 25 30分 25 化学と環境
 V430 HO 26 30分 26 未来の化学


化学アニメーションシリーズ


 V430 KA 1   1 原子軌道
 V430 KA 2   2 結晶
 V430 KA 3   3 ディールズ・アルダー反応
 V430 KA 4   4 求核置換
 V430 KA 5   5 立体化学
 V430 KA 6   6 原子価殻電子対反発理論


ACSビデオコース


 V431 A 1  38分 1 安全な化学実験室のために
 V431 A 2A 36分 2 現場に役立つ化学実験 Part 1
 V431 A 2B 36分 2 現場に役立つ化学実験 Part 2
 V431 A 3  32分 3 効果的な口頭発表

やさしいサイエンスシリーズ

 V431 YA 1   1 化学結合
 V431 YA 2   2 分子間力
 V431 YA 3   3 酸と塩基


分析化学シリーズ


 V433 BU 1  20分 1 容量分析法
 V433 BU 2  22分 2 吸光度分析法
 V433 BU 3  18分 3 ガスクロマトグラフ分析法
 V433 BU 4  30分 4 重量分析法
 V433 BU 5  30分 5 原子吸光分析法
 V433 BU 6  27分 6 ICP発光分光分析法
 V433 BU 7  29分 7 液体クロマトグラフ分析法
 V433 BU 8  25分 8 蛍光分析法
 V433 BU 9  23分 9 核磁気共鳴分光法
 V433 BU 10 30分 10 赤外分光分析法
 V433 BU 11 30分 11 質量分析法(有機編)
 V433 BU 12 29分 12 熱分析法
 V433 BU 13 29分 13 イオン 電極分析法
 V433 BU 14 30分 14 X線回折分析法
 V433 BU 15 30分 15 蛍光X線分析法
 V433 BU 16 30分 16 試料の前処理 無機編
 V433 BU 17 30分 17 試料の前処理 有機編
 V433 BU 18 30分 18 試料の前処理 環境編
 V433 BU 19 35分 19 電子スピン共鳴法
 V433 BU 20    20 キャピラリーガスクロマトグラフィー
 V433 BU 21    21 元素分析法
 V433 BU 22 35分  22 イオンクロマトグラフィー

NASA宇宙の記録


 V440 NA 1 55分 1 NASAの軌跡 NASA 25周年記念作品
 V440 NA 2 60分 2 マーキュリー計画 NASA最初の有人宇宙飛行
 V440 NA 3 46分 3 ジェミニ計画 アメリカ初の宇宙遊泳
 V440 NA 4 65分 4 アポロ計画 1 アポロ7号・8号
 V440 NA 5 46分 5 アポロ計画 2 アポロ9号・10号
 V440 NA 6 60分 6 アポロ計画 3 アポロ11号・12号
 V440 NA 7 60分 7 アポロ計画 4 アポロ13号・14号
 V440 NA 8 60分 8 アポロ計画 5 アポロ15号・16号
 V440 NA 9 60分 9 アポロ計画 6 アポロ17号とアポロ・ソユーズ計画
 V440 NA 10 60分 10 アポロの成果と月の謎を解く 月着陸20周年記念作品
 V440 NA 11 42分 11 スカイラブ計画 アメリカ最初の宇宙ステーション
 V440 NA 12 60分 12 宇宙ロケット開発史 近代ロケットの父ロバート・H・ゴダート
 V440 NA 13 60分 13 太陽系 1 太陽・水星
 V440 NA 14 60分 14 太陽系 2 金星・火星
 V440 NA 15 42分 15 太陽系 3 地球ー水の惑星ー
 V440 NA 16 45分 16 太陽系 4 木星ー巨大な渦の惑星ー
 V440 NA 17 60分 17 太陽系 5 土星ー美しいリングを持つ惑星ー
 V440 NA 18 60分 18 太陽系 6 天王星・海王星・冥王星・ハレー彗星
 V440 NA 19 60分 19 太陽系大縦断ツアー ボイジャー
 V440 NA 20 60分 20 新しい宇宙の発見 NASAの多彩な宇宙探査
 V440 NA 21 55分 21 真の宇宙の姿 空飛ぶ宇宙望遠鏡
 V440 NA 22 60分 22 ET・宇宙人は存在するか 地球外生命を捜す
 V440 NA 23 65分 23 スペースシャトル 1 初期のシャトル計画
 V440 NA 24 60分 24 スペースシャトル 2 スペースシャトル完成
 V440 NA 25 55分 25 スペースシャトル 3 スペースシャトルのすべて
 V440 NA 26 55分 26 スペースシャトル 4 楽しい宇宙生活
 V440 NA 27 60分 27 スペースシャトル 5 チャレンジャー号事故
 V440 NA 28 50分 28 スペースシャトル 6 親子のための宇宙教室
 V440 NA 29 50分 29 日本人宇宙飛行士誕生 毛利衛のスペースシャトル飛行
 V440 NA 30 60分 30 国際宇宙ステーション フリーダム

 V440 UT 1 51分 宇宙の神秘 前編 天体の構造と原子モデル
 V440 UT 2 46分 宇宙の神秘 後編 ビッグバンの衝撃

NHKビデオ 銀河宇宙オデッセイ


 V443.6 GI 1 59分 1 旅立ち-わが太陽系-
 V443.6 GI 2 59分 2 遭遇-超新星爆発-
 V443.6 GI 3 59分 3 接近-ブラックホール-
 V443.6 GI 4 59分 4 交信-はるかなるET-
 V443.6 GI 5 59分 5 飛翔-超銀河団-
 V443.6 GI 6 59分 6 遡及-ビックバン-

V446 KU 25分 クレーターの成因 Shooting the Moon  

放送大学ビデオ教材


 V450 CH   地球磁場とその役割

地球と宇宙−地球編

 V450 CH 1   1 宇宙の中の地球
 V450 CH 2   2 地球の形成
 V450 CH 3   3 地球観の移り変わり
 V450 CH 4   4 動く大地の認識
 V450 CH 5   5 地表の形態
 V450 CH 6   6 地層と時間
 V450 CH 7   7 地球通史
 V450 CH 8   8 生命の発展
 V450 CH 9   9 環境変遷史
 V450 CH 10  10 森林の歴史
 V450 CH 11  11 サンゴ礁の歴史
 V450 CH 12  12 文化と都市化
 V450 CH 13  13 人為の役割
 V450 CH 14  14 地球環境問題
 V450 CH 15  15 ブループラネットの未来

固体地球

 V450 KO 1   1 固体地球の層圏
 V450 KO 2   2 地球の物理的性質
 V450 KO 3   3 内因的作用による地表の変化
 V450 KO 4   4 外因的作業による地表の変化
 V450 KO 5   5 火成岩
 V450 KO 6   6 堆積岩
 V450 KO 7   7 変成岩
 V450 KO 8   8 相対年代と絶対年代
 V450 KO 9   9 地質調査と地質図
 V450 KO 10  10 プレートの動態
 V450 KO 11  11 沈み込み帯
 V450 KO 12  12 古生物の進化
 V450 KO 13  13 造山帯
 V450 KO 14  14 地球表層の変遷
 V450 KO 15  15 地下資源の利用

日本列島の地球科学

 V450 NI 1   1 日本列島の特徴
 V450 NI 2   2 日本の地質
 V450 NI 3   3 日本の気象
 V450 NI 4   4 日本をめぐる海
 V450 NI 5   5 日本列島とプレートの動き
 V450 NI 6   6 日本周辺の海底
 V450 NI 7   7 日本の地震
 V450 NI 8   8 日本の火山
 V450 NI 9   9 日本の古生代
 V450 NI 10  10 日本の中生代
 V450 NI 11  11 日本の新生代
 V450 NI 12  12 日本の地下資源
 V450 NI 13  13 日本の海陸境界
 V450 NI 14  14 日本における地球科学の進展
 V450 NI 15  15 日本列島と人間生活
 V453 KA   火山・桜島

V453 JI 18分 地震はなぜ起こる?-地震のなぞを探ってみよう-

 V454 EX 29分 Extension in the North Sea
 V454 RE 23分 The Red Sea-An Embyonic Ocean Basin
 V454 FL 25分 Fluvial Environment
 V455 GE 1 25分 Geology of the Alps : Part One
 V455 GE 2 25分 Geology of the Alps : Part Two
 V455 ME 25分 Metamorphism in the Italian Alps
 V455 NO 1 55分 North Sea 1 The Tectonic Framework
 V455 NO 2 55分 North Sea 2 The Origin & Migration of Hydrocarbons
 V455 NO 3 56分 North Sea 3 Reservoirs
 V458 FA  30分 Fault Rock Textures & Metamorphic Mineral Identification
 V463 SH  25分 Shaping Up 形態形成
 V467 RE  49分 Relative Risk-The Human Genome Project

BRHビデオ

 V467 BRH 1 38分 DNAが描くオサムシ新地図:進化の新しい原理を探る
 V467 BRH 2 30分 DNAって何? Part1
 V467 BRH 3 44分 ゲノム伝 -大胆に変化してきた38億年-

ビジュアル博物館


 V480 BI 1 30分 1 ネコ科の動物
 V480 BI 2 30分 2 爬虫類
 V480 BI 3 30分 3 鳥類
 V480 BI 4 30分 4 イヌ科の動物
 V480 BI 5 30分 5 魚類
 V480 BI 6 30分 6 両生類
 V480 BI 7 30分 7 恐竜
 V480 BI 8 30分 8 象
 V480 BI 9 30分 9 馬
 V480 BI 10 30分 10 鮫(サメ)
 V480 BI 11 30分 11 昆虫
 V480 BI 12 30分 12 ジャングル
 V480 BI 13 30分 13 骨格

 V501 KI 21分 金属-ミクロの世界-